Ydelser

Ydelser

Renew Energy leverer ingeniør- og rådgivningsydelser til alle faser i et biogasprojekt. Vi bistår med driftsrådgivning til nye og eksisterende biogasanlæg. Desuden kan vi stå for myndighedsbehandling.

Renew Energy kan yderligere medvirke ved etablering af attraktive finansieringsløsninger for nye projekter.

Vi tilbyder at foretage veldokumenterede udrådningsforsøg, f.eks. hvis der i et projekt indgår biomasser, som ikke er velkendte, eller et eksisterede biogasanlæg ønsker at få biomasser undersøgt.  Både biomassesammensætning og biogaspotentiale bestemmes ved udrådningsforsøg.

Et biogasprojekt består typisk af 4 faser: Projektudvikling, anlægsdesign, anlægsopførelse og idriftsættelse. Når biogasanlægget er idriftsat, yder Renew Energy driftssupport.   

Renew Energy tilbyder gerne at påtage sig hele totalentrepriseansvaret for projektet fra start til anlægsoverdragelse.

Under projektudvikling foretages den første vurdering af et projekt via en screening og herefter via en forundersøgelse.

Første trin i projektudviklingen er at vurdere biomasserne, som skal omdannes til biogas. Renew Energy har mere end 25 års erfaring med biogaspotentialer for diverse biomasser, og en veldokumenteret biogasberegning opsættes allerede i denne fase af projektforløbet.
Renew Energy kan udføre analyser og udrådningsforsøg for at bestemme gaspotentialet for biomasser, hvor sammensætning og/eller gaspotentiale ikke er kendt. 

I projektudviklingsfasen indsamles information, som viser de overordnede muligheder og afdækker de udfordringer, der kan være. Denne fase vil give en klar tilkendegivelse af, hvorvidt projektet har potentiale. 

Finansielle muligheder undersøges ligeledes i udviklingsfasen. Her kan Renew Energy bistå med support til etablering af attraktive finansieringsløsninger.

Formålet med den indledende screening og forundersøgelse er at definere en lønsom projekt- og udviklingsplan for udførelsen af ​​design, tilladelser, finansiering og opførelse af biogasprojektet.

Den indledende screening kan blandt andet indeholde:

 •          Bestemmelse af biomasser til rådighed, mængder samt en biogasberegning
 •          Afsætning af biogas og gødningsprodukter
 •          Anlægsstørrelse
 •          Block flow diagram
 •          Vurdering af evt. forbehandlingsmetoder til fødekilder
 •          Vurdering af evt. efterbehandlingsteknologier for afgasset biomasse

Forundersøgelsen kan yderligere indeholde:

 •          Projektbeskrivelse
 •          Design basis
 •          Massebalance og energibalance
 •          Procesbeskrivelse
 •          Layout
 •          Proces flow diagram
 •          Foreløbige budgetter

Vi kan tilbyde at lede myndighedsprojekter, og levere ydelser inden for myndighedsgodkendelse i tæt dialog med vores kunder indenfor planarbejde og miljøvurdering samt indenfor brand, risiko- og byggetekniske godkendelser for biogasanlæg og andre biomassebaserede procesanlæg samt affaldsbehandlingsanlæg. Vores ydelser dækker blandt andet: 

 • Udarbejdelse af ny lokalplan 
 • Miljøvurdering af planer
 • Miljøkonsekvensvurdering (VVM)
 • Miljøgodkendelse
 • Ansøgning om byggegodkendelse
 • Sikkerhedsdokument til risikovirksomheder
 • Beredskabsplan

Renew Energy leverer teknisk design af biogasanlæg og bioraffinaderier, der tilpasses kundens behov og tager udgangspunkt i en veldefineret analyse af det aktuelle biomassegrundlag.

Ethvert projekt er unikt, og vores udgangspunkt er at designe anlæg, der tilpasses og optimeres i forhold til den løsning, der giver størst mulig værdi i det enkelte projekt. Renew Energy’s anlægsdesign tager udgangspunkt i en omfattende viden om den biologiske proces og erfaring med specifikt anlægsudstyr.

Alt efter kundens krav og lokale forhold leveres Basic Design og Detailed Design.  

Basic Design er en forsættelse af forundersøgelsen, og projektets overordnede parametre fastlægges i form af procesflow og specifikationer på udstyr samt P&ID diagrammer mv.

I Detailed Design fasen projekteres anlægget således, at anlægget kan bygges efter de producerede arbejdstegninger. Detailed Design sker ofte i samarbejde med en entreprenør, som står for bygge- og anlægsarbejdet. Entreprenøren kan vælges af Renew Energy eller bygherren. 

Entreprenøren og Renew Energy kan påtage sig hele ansvaret under anlægsopførelsen. Ved udenlandske projekter samarbejder Renew Energy med en lokal entreprenør gennem hele anlægsopførelsen. Dette sker som bygherrerådgiver.   

Renew Energy udfærdiger testbeskrivelser og protokoller for idriftsættelsen og overvåger gennemførelsen af disse for at sikre, at anlægget lever op til designspecifikationerne.

Ved anlægsopstart fyldes reaktorerne med podemateriale (reaktorindhold fra et velfungerende biogasanlæg). Herefter tilsættes biomasser ud fra en nøje tilrettelagt opstartsplan. Renew Energy rådgiver og er med under hele idriftsættelsesfasen. Når anlægget er fuldt idriftsat, udføres en 120 times driftstest, som viser, at anlægget lever op til design basis. 

Renew Energy har stor erfaring med at sikre en stabil og kontrolleret idriftsættelse af procesanlæg.

De første år af et procesanlægs levetid er de mest kritiske, og de kræver derfor ekstra fokus. Ved at tegne en driftssupportaftale med Renew Energy de første år sikrer vi en sund og velfungerende biogasproces således, at der opnås maksimalt gasudbytte fra biomasserne. Renew Energy overvåger og optimerer hele tiden biogasprocessen og har mere end 25 års erfaring i at drive biogasanlæg. 

En veldrevet biogasproces kan give mellem 10-20 % højere gasudbytte.

Forretningsområder