Separation

Simpel separation

Mekanisk Separation - Dekanter Centrifuge

Den afgassede biomasse indeholder alle de næringsstoffer, der kommer ind med fødekilderne. Næringsstofferne er gjort mere tilgængelige for optagelse i planterne, og den afgassede biomasse har derfor stor gødningsværdi.

Mekanisk separation er specielt egnet på steder, hvor der ikke lokalt er mulighed for at sprede hele den afgassede biomasse på landbrugsjord. Komposten, der dannes via mekanisk separation, er fast og har større gødningsværdi, og den kan derfor transporteres over længere afstande. I tilfælde af fosforoverskud i et område er det muligt at skabe bedre gødningsbalance via mekanisk separation.

Simpel mekanisk separation af den afgassede biomasse kan f.eks. være en dekantercentrifuge eller en skruepresse. Den afgassede biomasse separeres i to fraktioner: en fiberfraktion (kompost) som indeholder størstedelen af tørstoffet, og en tyndere væskefraktion (rejekt­vand) som primært indeholder vandopløselige næringsstoffer. Den tynde væskefraktion kan yderligere behandles i Renew Energy’s koncept for avanceret separation.