Separation

Fordele ved separationsteknologi

Kompost

Renew Energy’s separationsteknologi er en videreudvikling og et supplement til et traditionelt biogasanlæg. Ved en biologisk proces omdanner anaerobe bakterier organisk biomasse til biogas og producerer et miljøvenligt gødningsprodukt. I den afgassede biomasse er det organiske nitrogen omdannet til uorganisk nitrogen og dermed lettere for planter at optage.

Via separationsteknologi kan den afgassede biomasse raffineres til rent procesvand, kvælstofgødning i form af ammoniumsulfat, fosforrigt kompost samt kaliumkoncentrat.


Fordele ved biogas- og separationsteknologien

  • Den miljøvenlige gødning fra separationsanlægget kan tilpasses afgrøderne langt bedre end traditionel husdyrgødning. Planternes optagelse af næringsstofferne bliver meget effektiv. Herved begrænses udvaskningen af næringsstoffer til vandløb og grundvand.

  • Ved at producere biogas af rågylle og nyttiggøre biogassen, reducerer man udslippet af drivhusgasser, som ellers ville blive produceret under oplagring. Desuden sparer biogasanlægget miljøet for den CO2 produktion, som kul og olie ville have forårsaget ved tilsvarende energiproduktion.

  • Den koncentrerede mængde gødning sparer landmanden for opbevaringsplads og transport – det reducerer dermed skader fra hjulspor og unødvendigt tryk på jorden.

  • De tætte lovmæssige bindinger imellem husdyrproduktion og nødvendige jordarealer kan afhjælpes.

  • Når vandet adskilles fra gødningen, giver det ikke alene et mere koncentreret gødningsprodukt. Det giver også renset vand, som enten kan sprinkles på marken eller opgraderes til drikkevandskvalitet.

  • Alle sygdomsfremkaldende bakterier, vira og ukrudtsfrø fra affaldsprodukterne nedbrydes. Desuden fjernes lugtgener fra gylle og affald.