Biogas

Biogasanlæg

Basis Biogasanlæg - Flowsheet

Et biogasanlæg består af følgende hovedkomponenter: 

 

Modtageenhed: Her leveres indkommende biomasser til anlægget. Modtageenheden kan for eksempel være en omrørt lagertank.  Biomasserne opbevares i modtageenheden, indtil de skal udrådnes i reaktoren. Biomasserne tilføres reaktoren efter en nøje tilrettelagt plan.


Reaktor: Biomasserne ledes til en CSTR reaktor, hvor de udrådnes i et iltfrit miljø. I Renew Energy’s design er reaktoren forsynet med en top monteret omrører, der kan holde hele volumenet fuldt omrørt og således hindre dannelse af flydelag og temperaturlommer med et minimalt strømforbrug. Opholdstiden i reaktoren er ofte 15-35 dage afhængigt af biomasserne. Udrådningen foretages enten mesofilt ved 37 °C eller termofilt ved 52-55 °C. Renew Energy har erfaret, at stabilitet er afgørende for en god økonomi, derfor foretrækker vi at bruge eksterne varmevekslere i vores design. Rengøring af eksterne varmevekslere er et spørgsmål om timer, snarere end dage eller uger, og reaktoren vil blive ladt uforstyrret til at fortsætte sin gasproduktion.


Biogasafsvovling: Ud over methan og kuldioxid indeholder den producerede biogas en mindre mængde svovlbrinte, som produceres gennem nedbrydning af svovlholdige proteiner. Når biogassen skal udnyttes i gasmotorer, skal biogassen renses for svovlbrinte. Hertil eksisterer flere metoder. Renew Energy anvender som oftest en biologisk gasrensningsproces, som foregår uden for reaktoren. Her nedbryder svovlbakterier svovlbrinte til rent svovl eller svovlsyre.


Gaslager: Et gaslager installeres for at udjævne udsving i gasproduktionen. Ofte har gaslageret en størrelse på et par timers produktion.


Fakkel: Som sikkerhedsforanstaltning installeres en fakkel til afbrænding af biogas. 


Gasmotor: Den producerede biogas er brandbar, og den omdannes til el og varme i biogasanlæggets gasmotor. Elektriciteten distribueres til elnettet, og varmen kan anvendes til opvarmningsformål. Alternativt kan biogassens CO2-indhold fjernes gennem en opgraderingsproces. Herefter kan den opgraderede biogas, som nu primært består af methan (CH4), distribueres og sælges via naturgasnettet. 


Lagertank: Efter den anaerobe udrådning i biogasanlæggets reaktor pumpes den udrådnede biomasse til anlæggets lagertanke. Her opbevares den, indtil den leveres til landmænd. Alternativt kan den afgassede biomasse behandles i Renew Energy’s separationsproces, hvor næringsstofferne.